Kuidas kirjutada kaaskirja

Kuidas kirjutada kaaskirja?


Mis on kaaskiri?

Kaaskiri on tekst, mis lisatakse (kirjutamisrühmale) esitatavale mustandile. Selle kursuse kontekstis on praktilistel põhjustel mõistlik esitada kaaskiri ja mustand samas failis, nii et kaaskiri tuleb enne mustandit (siis seda ka loetakse enne). Kaaskiri annab tagasisidestajale teada, kuidas autor soovib, et tema teksti loetakse, s.o annab teda, mis on autori probleemid või küsimused. Kaaskirjal ei ole konkreetset vormi, selle võib kirjutada nii, nagu autor paremaks peab.

Miks kaaskirja vaja on?

Selge ja täpne kaaskiri annab sinu kirjutamisrühma liikmetele teada, kuidas su tekstile läheneda. Ilma kaaskirjata (või liiga üldiselt sõnastatud kaaskirjaga) võivad rühmakaaslased ainult arvata, millist tagasisidet ja mille kohta nad andma peaks. Teine põhjus kaaskirja kirjutamiseks on see, et see aitab tihti autoritel leida ise üles nõrgad kohad oma tekstis, teinekord aitab oma probleemide eksplitsiitne sõnastamine (ning võimalike lahenduste reastamine) autoril oma probleemi ka ise lahendada. Kirjutamisrühmale esitatava kaaskirja kirjutamise juures tuleb meeles pidada, et see on koht, kus tuua oma küsimused ja probleemid välja, mitte neid peita.

Kuidas kirjutada head kaaskirja?

Hea kaaskiri sisaldab tavaliselt järgmist infot:

1. Teksti taustainfo:

“Esitan seekord artikli sissejuhatuse esimese mustandi”

2. Selged juhised, milliste aspektide kohta autor tagasisidet ootab (seejuures võib küsida nii õnnestunud kui autori arvates vähem õnnestunud tekstilõikude kohta):

„Kas lünk varasemates teadmistes on piisavalt selgelt välja toodud?“

„Kas on arusaadav, mis on teise lõigu peamine mõte?“

„Märkige ära kõik kohad tekstis, mis on eriti veenvad ja hästi loetavad“

3. Palve kommenteerida (või mitte-kommenteerida) aspekte, mida kaaskiri otseselt ei maini:

 

„Palun märkige ära ka muud osad tekstis, millest te aru ei saa“

„Palun mitte kommenteerida teksti mikrotasandile kuuluvaid tahke, nagu õigekeelsus, kui need ei takista tekstist arusaamist“

4. Viited autori poolt teksti veerisele lisatud kommentaaridele, mis viitavad probleemsetele tekstiosadele.

„Kas kolmanda lõigu keskel on aru saada, mis ma mõtlesin kahe mudeli all ja kuidas need järgnevaga seotud on (vt kommentaar tekstis)“

5. Muu info, mis on autori arvates tagasisidestajatele oluline kasuliku ja kriitilise tagasiside andmiseks.

Kaaskiri peaks olema kirjutatud viisakas ja sõbralikus stiilis, näiteks võib kasutada pöördumist (Hea kirjutamisrühm), hüvastijätuvormeleid (Tänulikult, Ette tänades vms) ja muid viisakusi, nt tänu varasema tagasiside eest.

Kaaskirja kirjutamise juures tuleks mõelda ka sellele, missugust tagasisidet sinu rühma liikmed sulle anda saavad. Kui sinu kirjutamisrühma ei kuulu sinu kitsa eriala spetsialistid, siis ei tohiks kaaskirjas esitada ka spetsiifilisi erialateadmisi eeldavaid küsimusi. Tavaliselt kuuluvad kirjutamisrühma lähedaste erialade (või vähemal sama valdkonna) haritud esindajad, kes on teadusteksti kui žanriga hästi tuttavad ja suudavad olla üksteise kriitilised lugejad ka ilma erialateadmisteta. Seega saab neid kindlasti usaldada kommenteerima näiteks tekst loetavust, mõtteselgust, struktuuri loogikat jms.

Refleksioon

Kujutle, et sa pead andma oma tekstile tagasisidet ainult oma kaaskirja põhjal. Vaata oma varem kirjutatud kaaskirju ja mõtle:

1. Kas sinu kaaskirjas on olemas ülal nimetatud punktid?

2. Kui sa peaksid selle kaaskirja alusel oma tekstile tagasisidet andma, millist tagasisidet sa anda saaksid? Kas see on tagasiside, mida sa autorina ootasid?

3. Kas sa oled saanud oma senistele mustanditele kaasõppijatelt sellist tagasisidet nagu ootasid? Kas see tagasiside on olnud sulle autorina kasulik?

4. Kui ei, siis kuidas saaksid oma kaaskirju parendada?

Vaata ka teisi juhendeid

KIRJUTAMISRÜHMA TÖÖJUHEND

KUIDAS ANDA HEAD TAGASISIDET

KUIDAS OMA TEKSTI PARANDADA

KUIDAS KOOSTADA SÜŽEESKEEMI

KIRJUTAMISE TEHNILISED ABIVAHENDID

X
Tööribale